Make your own free website on Tripod.com

Pagbakas ng Kulturang Ifugao

 

Sistemang Panlipunan

–Pamilya ang pinakamahalagang bahagi ng lipunan

–Patriarkal

–Dalawang antas lamang ng lipunan: Mayayaman (kadangyan) at mahihirap (nawotwot)  

Sistema ng Agrikultura

–Kalendaryong lunar ang batayan ng pagtatanim

–Mga ritwal na kaakibat ang apat na panahon ng pagtatanim

•Iwang kung off season

•Laawang kung planting season

•Tiyalso kung dry season

•Ahitulu kung harvest season

–Pagsasaka bilang ekonomiya

Batas Panlipunan

–Walang batas na nasusulat, ngunit may mga kaugaliang dapat sundin

–Pamamahala ng isang pinunong nagdedesisyon sa grupo

Mga Paniniwala

–Ritwal sa paraang dasal at pag-aalay sa pag-aasawa, panganganak, paglalakbay, pagsasaka atbp

–Pagdarasal bilang sandigan ng pananampalataya

Isang panitikang pabigkas ng mga tribo sa Hilaga at naglalaman ito ng ideolohiya

Inaawit sa panahon ng ani, paggapas ng palay kamatayan, atbp

Naglalaman ng tunggalian ng mga ninuno