Make your own free website on Tripod.com

Ang Panitikan ng Pilipinas...

Isang pagtalunton sa kasaysayan ng Panitikan ng Pilipinas ang kursong Filipino 14. Batay sa pagtalunton na ito, tinitingnan ang panitikan  mula sa panahon ng katutubo hanggang sa kasalukyan hindi lamang bilang bukal ng kamalayang panlipunan kundi lunan din ng tunggalian  ng iba't ibang kamalayan na may malaking pagtataya sa tunguhiun ng bansa. Maalon ang bagbaybay sa kamalayang pambansa at gamit ang panitikan higit na madulas at humuhulagpos ang pagbasa sa mga ito upang mapagitaw ang kamalayang ibing bigyan ng artikulasyon. Maraming dahilan sa kasalimuutan ng ating panitikan at kasaysayan subalit hindi maisasantabi ang bisa ng karanasang kolonyal noon at mapahanggang ngayon tungo sa paghulma ng sinasabing kamalayan. Kung gayon, mahalaga na lagi't laging isakonteksto ang pagaaral ng panitikan sa karanasang kolonyalismo at ang mga kamalayang nanalaytay sa atin. Samakatuwid,  ang tunggalian ng samutsaring pwersa ang pangunahing lente na kinakasangkapan sa pagsusuri ng akdang pampanitikan. Binibigyang diin na ang mga pwersang nagtutunggali ang may malaking interes at pagtaya sa kasasapitan ng ating bansa. Sa kursong Filipino 14 tinatangka na magkaroon ng artikulasyon ng suliranin at ilang supil na pagtugon sa usapin ng pagkabansa batay sa panitikan.

-Mr. Gary Devilles

Pre-kolonyal na Panitikan

Panitikan sa Panahon ng mga Kastila

Panitikan sa Panahon ng mga Amerikano

Kontemporaryong Panitikan

 

ęCopyright 2005. Ang web site na ito ay isang pagtugon sa pangangailangan sa kursong Filipino 14. Kinatha nina Gregorry Bautista, Jan Kamille Coronel, Emmanuel Espineda, Vernon Palermo at Braylien Siy, Fil14-B (Summer 2005-2006)