Make your own free website on Tripod.com

Dasalan at toksohan

Marcelo H. del Pilar

  

Ang tanda 

Ang tanda nang cara-I-cruz ang ipangadya mo sa amin panginoon naming Fraile sa manga bankay naming, sa ngalan nang Salapi at nang Maputing binte, at nang Espiritong Bugaw. Siya naua.

                                Pagsisisi 

Panginoon kong Fraile, Dios na hindi totoo at labis nang pagkatauo gumaga at sumalacay sa akin: pinagsisihan kong masakit sa tanang loob ang dilang pag-asa ko sa iyo, ang ikaw nga ang berdugo ko, Panginoon ko at kaauay ko na inihihibic kong lalo sa lahat, nagtitica akong matibay na matibay na dina muli-muling mabubuyo sa iyo: at lalayuan ko na at pangingilagan ang balanang makababacla nang loob ko sa pag-asa sa iyo, macalilibat nang dating sakit nang mangabulsa ko, at nagtitica naman acong maglalathala nang dilang pagcadaya ko umaasa akong babambuhin ka rin, alang-alang sa mahal na pantion at pangangalakal mo nang Cruz, sa pagulol sa akin. Siya naua.

Ang Amain Namin 

Amain naming sumasaconvento ka, sumpain ang ngalan mo, malayo sa amin ang kasakiman mo, quitlin ang liig mo dito  sa lupa para nang sa langit. Saulan mo cami ngayon nang aming kaning iyong inaraoarao at patauanin mo kami sa iyong pagungal para nang pag papataua mo kung kami nacucualtahan; at huag mo kaming ipanhintulot sa iyong manunukso at iadya mo kami sa masama mong dila. Amen.

  

Ang Aba Guinoong Baria 

Aba guinoong Baria nakapupuno ka ng alcancia ang Fraile’l sumasainyo bukod ka niyang pinagpala’t pinahiguit sa lahat, pinagpala naman ang kaban mong mapasok. Santa Baria Ina nang Deretsos, ipanalangin mo kaming huag anitan ngayon at cami ipapatay. Siya naua.

  

Ang Aba Po Santa Baria 

Aba po Santa Bariang Hari, inagao nang Fraile, iako ang kabuhayan at katamisan. Aba bunga nang aming pauis, ikaw ang pinagpaguran naming pinapanaw sa tauong Anac ni Eva, ikaw nga ang ipinagbubuntong hininga namin sa aming pagtangis ditto sa bayang pinakahapishapis. Ay aba pinakahanaphanap namin para sa aming manga anak, ilingon mo sa aming ang cara-I-cruz mo man lamang at saka bago matapos ang pagpanaw mo sa amin ay iparining mo sa amin ang iyong kalansing Santa Baria ina nang deretsos, malakas at maalam, matunog na guinto kami ipanalangin mo huag mapatuloy sa aming ang manga banta nang Fraile. Amen.

  

Ang Manga Utos Nang Fraile 

Ang manga utos ng Fraile ay sampo:

Ang nauna:             Sambahin mo ang Fraile na lalo sa lahat

Ang ikalaua:           Huag kang mag papahamak manuba nang ngalang deretsos.

Ang ikatlo:              Mangilin ka sa Fraile lingo man at fiesta.

Ang ikapat:            Isangla mo ang catauan mo sa pagpapalibing sa ama’t ina.

Ang ikalima:            Huag kang mamamatay kung uala pang salaping pang palibing

Ang ikanim:            Huag kang makiapid sa kanyang asaua.

Ang ikapito:            Huag kang makinakaw.

Ang ikaualo:            Huag mo silang pagbibintangan, kahit ka masinungalingan.

Ang ikasiyam:           Huag mong ipagkait ang iyong asaua.

Ang ikapulo:            Huag mong itangui ang iyong ari.

 

Itong sampong utos ng Fraile’i dalaua ang kinaoouian.

Ang isa:            Sambahin mo ang Fraileng lalo sa lahat.

Ang ikalaua:      Ihayin mo naman sa kaniya ang puri mo’t kayamanan. Siya naua.

 

Ang manga kabohongang asal, ang pangala’i tontogales ay tatlo.

Igalang mo…

Katakutan mo… ang Fraile.

At pagmanuhan mo...