Make your own free website on Tripod.com

Ang Guryon

 

Tanggapin mo, anak, itong munting guryon

Na yari sa patpat na papel de Hapon;

Magandang laruanng pula, puti, asul,

Na may pangalan mong sa gitna naroon.

Ang hiling ko lamang, bago paliparin

Ang guryon mong ito ay pakaitmbangin;

Ang solo’t paulo’y sukating magaling

Nang hindi mag-ikit l kaya’y magkiling

 

Ibigin mo’t hindi, baling araw ikaw

Ay mapabubuyong makipagdagitan;

Makipaglaban ka, subalit tandaan

Na ang nagwawagi’y ang pusong marangal.

 

Ang kung ang guryon mo’y sakaling madaig,

Matanggay ng iba o kaya’y mapatid;

Kung saka-sakaling di na mapabalik;

Maawaing kamay nawa ang magkamit!

 

Ang buhay ay guryon: marupok, malikot,

Dagti’t dumagi’t, saan man sumuot…

O, paliparin mo’t ihalik sa Diyos,

Bago pa tuluyang sa lupa’y sumubsob!